De beste Joahre komme noch? (Johannes Derks)

Den Dokter säj: „Pass mar en bechen op,
groote Spröng könnt gej nätt nit maoke.
Düt mar nit so gaeck on gaev nex drop
wat andere meane, lot sej mar kwaoke.

Denk draon, gej sid nit mer den Jöngste
on met den Tid lätt alles en beche noar.
Noar Posse kömmt van äges Pengste,
lot et geworre, dat es goar nit schwoar.“

Ek weat äges, aelder worre es en Plaog,
vandoag knept et hier on maerge doar.
Ömmer wärr andere Malässe, alle Daog,
Hauptsaok doarbej, de Kopp bleft kloar.

„Met et Eate mot gej ärg versechteg sin,
et beste blos de Haelf met waennig Fätt.
On nit schmoke, dor es den Düwel drin,
liever aennen Appel eate wenn et gett.

Ek roaj ow, düt ow bütte genug bewäge,
doarbej jeden Dag en Stöndche loope.
Äwel stewig dör de Böss on Faelder fäge,
voerher düj ow noch twee Stäkke koope“

Joa Dokter, dat weat ek al so langen Tid,
on blos ganz saelde dün ek wat vergäte.
Dat kann so schlemm nit sin, ek glöv et nit,
sönst pass ek op on dün ok Blutdruck mäte.

Staendig wörd en neje Baustell opgemakt,
den Dokter schempt on düt wat hej kann.
Mäj es mej min Hart hoss in de Box gesackt,
bes nauw ging’t gut, mar wat kömmt dann?