Wenterdag (Johannes Derks)

Passend zur derzeitigen Wetterlage:

Wenter es gekomme, rechteg on met Moate,
et es better kalt on överall leggt Schnej on Iss.
Wej faohre met Wenterräer op glatte Stroate
on kieke nauw blos besörgt op den Ollipriss.

So könne wej gut dörr den Wentertid komme,
man es versechteg on düt en bettje sachter.
Wenn sich nit aonpasst es teletzt den Domme,
doar kömmt man gau van äges drachter.

Wenn frugger ons kleijne Wält gefroare woar,
genn Sonn te siehn, de Locht so griss on kalt,
wass vör ons Kinder genn guje Tid van’t Joahr,
wej woare noch kleijn on nätt sess Jöhrkes alt.

Doar mosse wej märges al lange Wäge gohn,
noar Kerk on Scholl, on wenters ömmer te Fuut.
Noch halv in de Nach woare wej opgestohn
on stappten dör Schnej on Iss met Doojesmut.

Met korte Boks on Stewels, äwel lange Strömp,
die kratzde so schlemm on wärmde nit vööl.
Den Wend waijde hüllend öm Huis on Tömp
on de Stroate fond man näwe de Weijepöel.

Bes över de Kneje ging ons dökk den Schnej,
de Stewels wasse voll on de Füüt so bestig kalt.
Wej hadde ömmer noch onse Spass doarbej,
moar mäj hät man sich hoss den Dod gehalt.

Laoter wurd denn Schnej dann weggerümmt,
met twee Pärd, enne Plugg üt Holt genaogelt.
Wej ginge, dat man de Schollmes nit versümmt,
of et nauw schnejde oder Katte haogelt.