Wenterdag (Johannes Derks)

Passend zur derzeitigen Wetterlage:

Wenter es gekomme, rechteg on met Moate,
et es better kalt on överall leggt Schnej on Iss.
Wej faohre met Wenterräer op glatte Stroate
on kieke nauw blos besörgt op den Ollipriss.

So könne wej gut dörr den Wentertid komme,
man es versechteg on düt en bettje sachter.
Wenn sich nit aonpasst es teletzt den Domme,
doar kömmt man gau van äges drachter.

Wenn frugger ons kleijne Wält gefroare woar,
genn Sonn te siehn, de Locht so griss on kalt,
wass vör ons Kinder genn guje Tid van’t Joahr,
wej woare noch kleijn on nätt sess Jöhrkes alt.

Doar mosse wej märges al lange Wäge gohn,
noar Kerk on Scholl, on wenters ömmer te Fuut.
Noch halv in de Nach woare wej opgestohn
on stappten dör Schnej on Iss met Doojesmut.

Met korte Boks on Stewels, äwel lange Strömp,
die kratzde so schlemm on wärmde nit vööl.
Den Wend waijde hüllend öm Huis on Tömp
on de Stroate fond man näwe de Weijepöel.

Bes över de Kneje ging ons dökk den Schnej,
de Stewels wasse voll on de Füüt so bestig kalt.
Wej hadde ömmer noch onse Spass doarbej,
moar mäj hät man sich hoss den Dod gehalt.

Laoter wurd denn Schnej dann weggerümmt,
met twee Pärd, enne Plugg üt Holt genaogelt.
Wej ginge, dat man de Schollmes nit versümmt,
of et nauw schnejde oder Katte haogelt.

Prosit 2010 (Johannes Derks)

Prosit Nejjoahr! Lot ons en Dröppke drenke,
et alde Joahr ging över Nach on es vörrbej.
Wej dörwe nij so aerg nor achtern denke
on versüken et, met völ guje Well, wärr nej.

Wacht et af, wat dat neje Joahr ons brengt,
begonne hät et so, wie’t alde es gegoahn.
Ek glööv nit, dat et Glöck ons tägesprengt,
mar met Hoart on Hand kann man bestoahn.

Wat Flägels üt Gier on Dommheit mieke,
kann vanseläve nimmes merr verstoahn.
Wej kleine Lüj sette nauw dormet te kieke
on motte lehre met den Osel ömtegoahn.

Näss frugger es hoss nex merr op de Waelt,
den Staot es bankrott on brukkt ons Vertraue.
Mehr aerbeje vör ömmer waenniger Gaeld;
man mekkt alles met öm wärr optebaue.

Wej welle wiergoahn on genn Onröst säje,
met sompen allean gett et seker nit vörrbej.
En bettje knoje, vlechs noch en bettje bäje,
dann op de Pärd schloan, wat meant gej?

On nauw gott met Verstand in’t neje Joahr,
met all ow Vörrsätz on guje Wönss beloaje.
Doch versechteg, denkt aen die Gefoahr,
te vööl Laos kann ow Gesondhejt schoaje !